Peräpohjolan sukututkijat ry:n säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Peräpohjolan Sukututkijat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sukututkimus- ja henkilöhistoriallista harrastusta ja tutkimusta sekä toimia yhdyssiteenä sukututkijoiden kesken.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee keskusteluja, esitelmätilaisuuksia, harjoittaa sukututkimusta koskevaa keruuta ja julkaisutoimintaa, antaa sukututkimusta koskevia neuvoja ja tietoja sekä järjestää opintomatkoja, retkiä, kursseja ja näyttelyitä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys toimeenpanee arpajaisia, myyjäisiä, yms.

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö tai rekisteröity sukuseura, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta, ja jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Kaikilla jäsenillä on kokouksissa yksi ääni. Sukuseuran äänen käyttäjällä on oltava seuransa valtuutus.


Yhdistykseen voi hallitus hyväksyä kannattajajäseniksi henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä sekä ainaisjäseniksi yksityisiä henkilöitä. Yhdistys voi vuosikokouksessa tekemällään päätöksellä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa tai ansioitunut sen edustamilla tutkimusaloilla.

5 §

Yhdistyksen varsinaiset ja kannattajajäsenet suorittavat yhdistykselle vuosikokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun, ainaisjäsenet kertamaksun. Kunniajäsenet ovat jäsenmaksuvelvoitteesta vapaita. Jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksua kahtena perättäisenä vuotena, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi.

6 §

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava yhdistyksen puheenjohtaja, sekä 4 - 6 kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa, ensimmäisen kerran arvan perusteella. Samat henkilöt voidaan valita hallituksen jäseniksi kahdeksi 2-vuotiskaudeksi peräkkäin, uudelleenvalinta voi tapahtua kahden välivuoden jälkeen.

7 §

Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan yhdistyksen varapuheenjohtajan, jonka on oltava hallituksen jäsen, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt, jotka voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.

8 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

9 §

Yhdistys, jonka toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi, kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen helmi-maaliskuussa.

Vuosikokous:

  1. Esitetään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta sekä tilit ja tilinpäätös.
  2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja taloudenhoitajalle.
  3. Päätetään toimintavuoden jäsenmaksuista.
  4. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio.
  5. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja.
  6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
  7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
  8. Päätetään tavasta, jolla muut tiedonannot kuin kokouskutsut saatetaan jäsenistön tietoon.
  9. Päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista ottamalla huomioon näiden sääntö-jen 10 §:ssä säädetty 10 päivän määräaika.

10 §

Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo tarpeelliseksi, ja kun vähintään 10 jäsentä tai 1/10 jäsenistä kirjallisesti pyytää hallitukselta kokouksen toimeenpanemista antamassaan kirjeessä määritellyn asian käsittelemistä varten. Hallitukselle on varattava 10 päivää aikaa oman lausuntonsa valmistelemiseksi.

11 §

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjeitse tai maakuntalehdissä julkaistavalla ilmoituksella.

12 §

Yhdistys voi toimintansa tehostamiseksi muodostaa toimikuntia, joiden jäsenet, tehtävät ja valtuudet määrätään yhdistyksen kokouksessa tai, jos niin päätetään, hallituksessa.

13 §

Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamaan ja hallitsemaan kiinteää omaisuutta.

14 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään 30 päivän väliajoin pidettävässä kokouksessa ja vähintään 3/4 äänten enemmistöllä. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat luovutettava yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purka-misesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.